Akademia Profesjonalnej Fotografii

warsztaty, kursy i szkolenia we Wrocławiu
Subscribe

Regulamin kursów

A. Obowiązki organizatora kursów
1. Organizator zapewnie godne warunki odbywania kursu, warsztatu lub innych zajęć o charakterze dydaktycznym
2. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu
3. Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem

B. Uczestnicy
1. Uczestnik musi podporządkować się instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć
2. Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników kursu
3. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas kursu, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być wyproszony z kursu bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za kurs
4. Każdy kto rejestruje się w naszym serwisie internetowym, opłaca dowolny kurs lub dokonuje rezerwacji, domyślnie wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji o naszych kursach pocztą elektroniczną; każdy ma prawo do wykreślenia jego danych adresowych lub imiennych z naszej bazy lub do żądania, by nie przesyłać mu żadnych lub wybranych informacji pocztą elektroniczną 

C. Opłaty
1. Opłaty za kurs należy wnieść przed rozpoczęciem kursu, chyba, że organizatorzy wyrazili zgodę na inny harmonogram wpłat
2. Opłaty można dokonać zgodnie z instrukcją podaną przy opisie kursu
3. Niewykorzystane opłaty za kurs nie podlegają zwrotowi lub zamianie na uczestnictwo w innym kursie
4. Uczestnictwo w kursie nie jest towarem materialnym i jego zakup przez internet należy rozumieć jako zamówienie usługi, dlatego po dokonaniu wpłaty nie jest możliwe wycofanie się z zakupu; można jedynie przenieść uczestnictwo w kursie na inną osobę
5a. Rezerwacja niektórych kursów polega  na dokonaniu wcześniej wpłaty tylko zaliczki, której wysokość podano w opisie takiego kursu; zaliczka taka zabezpiecza organizatora kursu na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania
5b. Rezerwacja jest ważna tylko przez określony czas podany w opisie kursu, chyba, że ktoś wykorzystał ją do zapisania się na konkretny termin kursu i nie skorzystał z tej rezerwacji – w takim przypadku zaliczka przepada jako zabezpieczenie kosztów organizacji kursu w danym terminie
5c. Rezygnacja z kursu powiązana z otrzymaniem zwrotu zaliczki, jest możliwa tylko, gdy kurs nie odbędzie się w ciągu określonego przedziału czasu (okres ten podawany jest w opisie kursu).

D. Kursy
1. Kursy odbywają się w miejscu podanym wcześniej na plakatach lub na stronie internetowej
2. Możliwe są zmiany miejsca odbywania kursu na inne równoważne i położone w pobliżu; w przypadku osób, dla których zmiana miejsca kursu wiąże się z dużą niewygodą, możliwe będzie wycofanie się z kursu lub otrzymanie bonifikaty.
3. Ze względu na różne okoliczności niezależne od organizatorów, możliwe są pewne wahania w długości kursów (wydłużenie się kursu)
4. W przypadku konieczności przerwania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora, przedstawi on uczestnikom najbardziej optymalne dla nich rozwiązanie (kontynuacja kursu w innym terminie lub częściowa bonifikata)
5. Organizatorzy mają prawo odwołać kurs z powiadomieniem jego uczestników (o ile uczestnicy zgłaszając się podali numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej); gdy uczestnik nie podaje w/w środków łączności, to na nim spoczywa odpowiedzialność za sprawdzanie, czy kurs jest nadal aktualny.
6. Niektóre kursy mogą mieć dodatkowo podane specjalne zasady uczestnictwa – w takim przypadku, opis tych zasad zostanie zamieszczony na stronie internetowej tego kursu.

E. Nagrody i konkursy
1. Uczestnicy kursów mogą przesyłać do naszego biura recenzje kursu oraz swoje opinie (pozytywne i krytyczne).
2. Spośród najciekawszych opinii wybierzemy te które nagrodzimy kuponami pieniężnymi do wykorzystania w sklepach fotograficznych (szczegóły będą podane osobno w opisach wybranych kursów).

F. Zwroty, reklamacje, problemy
1. Uczestnicy mają prawo do reklamacji kursu, poziomu kształcenia, komunikatywności prelegenta/mistrza, drogą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą.
2. W przypadku konieczności dokonania zwrotu zapłaty, będzie ona możliwa na trzy sposoby:
a) zwrot przelewem na konto podane przez uczestnika
b) zwrot on-line poprzez system DotPay (o ile tym sposobem była dokonywana płatność za kurs)
c) gotówką w biurze organizatora
/przy płatności on-line zwrot możliwy jest tylko tą samą drogą/
3. Jeżeli kurs został odwołany, to zwrot należności następuje na wyraźną prośbę uczestnika; domyślnie przyjmujemy, że może on chcieć wykorzystać tę wpłatę, by wykupić inny kurs.

Comments are closed.